9TH Standard MARATHI VACHANPATH English Medium Maharashtra Board| Zankar Educational CD/DVD

₹ 300.00

गद्य विभाग

पद्य विभाग

 १. पन्हाळा दर्शन

१. संतवाणी

 २. देशोदेशींचे ज्ञानेश्वर

२. थुई थुई धारा

 ३. माझी आई

३. माणसं अजून गाऊ शकतात

 ४. कुमारांपुढील कार्य 

४. सागरसंध्या

 ५. रणरागिणीचे बलिदान

५. आत्महत्या हा पर्याय नाही

 ६. मला घडवणारे शिक्षक

६. पाणी

 ७. शिक्षा

७. वाटेवरती काचा गं

 ८. चोरी

 

 ९. मातीचा संसार

स्थूल वाचन

१०. मुलाखतीच्या बाहेर

१. वृक्ष - संभार

११. दार घराचे सदैव बंद

२. व्यंकटेश माडगूळकर

१२. मनपसंत ऋतू वसंत

३. माझा अभ्यास माझे छंद  

१३. मुजावर गुरुजी

४. इस्रायल दर्शन